Βίντεο συντήρησης

Display

Ρύθμιση φρένων Μέρος 1ο

Ρύθμιση φρένων Μέρος 2ο

Χρήση μπαταρίας

Γενική χρήση & λειτουργία κινητήρα